Manas Ave 57/1, Bishkek
Chunkurchak tract, Chuy Region
32/4 Aaly Tokombaev, Bishkek
Son Kol; South Shore, Naryn
91/1 Manas ave. Bishkek
Kievskaya 114/1 - Togolok Moldo, Bishkek
Arashan village, Kara-Bulak region
137a Kiev street Bishkek, Kyrgyzstan
Sekeev street No. 107 Bökönbaev, Ysyk-Köl
Toktogul 112a, Karakol
71, Kievskaya street, Bishkek, Kyrgyzstan(across from Arabaev’s University)
211/b Kurmanjan Datka, Osh
Toktogul/Elebaev str, Karakol
211 Kurmanjan Datka, Osh
#3, Asanbaieva str. Jyrgalan valley, Yssyk-Kul
42°44'00.1"N 75°20'00.0"E
Gogol 116/2. (Frunze intersection), Bishkek
22 Boruev, 724521, Kalmak-Ashuu
Razzakova str. 62 (Toktogul intersec.) Bishkek
Rot Front, Podgornaya street #27 Chuy, Kyrgyzstan
Erkindik Boulevard 36 Bishkek
191 Abdrahmanov St Bishkek
4 microdisctrict 6/2 Bishkek
Abdrahmanov 191
62 Orozbekov, Bishkek
42°08’24’’N, 77°10’50’’E
273 Toktogul str., Karakol
1a Beregovaya liniya, Lipenka village
Bokonbaevo, Issyk-Kul region
Bokonbaevo
Naryn, pasture "Ok-Torkoi"
Suusamyr Valley
Shapak Baatyr 170, Karakol, Issyk-Kul region
14, Novostroika st., Karakol, Issyk Kul
Prejavolskogo 107, Karakol, Issyk Kul
51 Orozbekov, Bishkek
207/1 Chuy Avenue, Bishkek
Cosmopark, 40a Yunusaliev, Bishkek
Moto Center, 87a Toktogul, Bishkek
158 Chuy Avenue, Bishkek
93 Shopokov, Bishkek
168/a Chuy, Bishkek
Ak-Keme Hotel 11 floor, Bishkek
97/a Akhunbaev, Bishkek
17/1 Togolok Moldo, Bishkek
17 Togolok Moldo, Bishkek
418 Frunze, Bishkek
5 Herzen, Bishkek
21а/4 Aaly Tokombaev, Bishkek
187/3 Chuy Avenue, Bishkek
103 Moskovskaya, Bishkek
16 Cholpon-Atinskaya, Bishkek
93 Toktogul, Bishkek
5/1 Togolok Moldo, Bishkek
95 Toktogul, Bishkek
70 Baytik Baatyr, Bishkek
122 Chuy Avenue, Bishkek
87 Isanov, Bishkek
125/1 Toktogul, Bishkek
140 Toktogul, Bishkek
15 Razzakov, Bishkek
135 Moskovskaya, Bishkek
14 Erkindik Blvd, Bishkek
26/a Logvinenko, Bishkek
19 Gorky, Bishkek
147 Toktogul, Bishkek
80 Isanov, Bishkek
40/1 Togolok Moldo, Bishkek
Tash Rabat Mall, 1g Gorky, Bishkek
147 Moskovskaya, Bishkek
163/1 Mederov, Bishkek
141 Abrakhmanov, Bishkek
53/2 Aaly Tokombaev, Bishkek
127 Toktogul, Bishkek
7/1 Togolok Moldo, Bishkek
555 Jibek-Jolu, Bishkek
159 Mederov, Bishkek
220/a Abdumomunov, Bishkek
31 Turusbekov, Bishkek
92 Kievskaya, Bishkek
126 Shopokov, Bishkek
Shabdan Baatyr, Bishkek
12 Erkindik Blvd., Bishkek
32 Razzakov street, Bishkek
76 Gebze Street, Karakol, Kyrgyzstan
Too-Ashuu Pass, Chuy region
Karakol, Issyk-Kul region
Bishkek, Chuy region
Bishkek, Chuy region
Oruu-Say gorge, Chuy Region
Oruu-Say gorge, Chuy Region
Toguz-Bulak village, Chuy Region
Tatyr village, Chuy Region
Kashka-Suu gorge, Chuy Region
Orlovka, Chuy Region
Oruu-Say gorge, Chuy Region
1 Frunze, Kara-Jygach village, Chuy Region
60/a Masaliev Avenue, Osh
214 Lenin Avenue, Osh
127 Lenin Avenue, Osh
Lenin Avenue, Osh
Bel-Zhan yurt lodge, 64 Davletbaev, Grigorievka village, Issyk-Kul region