Places to visit

Ethno complex Oymo Tash
Address: 42°08’24’’N, 77°10’50’’E
Bel-Zhan yurt lodge
Address: Bel-Zhan yurt lodge, 64 Davletbaev, Grigorievka village, Issyk-Kul region